Kâr Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket, kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket’in tabi olduğu sair mevzuat ve Esas Sözleşmede yer alan düzenlemelere uyar.


İlke olarak, Şirket’in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20’sinin pay sahiplerine nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Bu politika piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirket’in yatırım ve fon gereksinimleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir.


Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.


Şirket esas sözleşmesine göre Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir.


Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.